הרשמה   |   שאלות תשובות
 
 
 תקנון אתר ההכרויות פרק ב'
 
תקנון זה מהווה את הסכם תנאי השימוש באתר האינטרנט פרק ב' שכתובתו www.perekbet.co.il (להלן: "פרק ב'" או "האתר") והוא מגבש את כל החיובים ההדדיים שבין המשתמש באתר לבין מפעילי פרק ב' שהיא שותפות.
 
האמור בתקנון זה מנוסח מטעמי נוחות בלבד בלשון זכר ואולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.
 
במידה ואינך מסכים לכל תנאי התקנון הינך מתבקש שלא להירשם לפרק ב' ולא לעשות כל שימוש באתר.
 
סימון פקד הבחירה מהווה את אישורך לכל האמור בתנאי הסכם זה כפי שפורטו דלעיל ולהלן.

דוגמה: תמונת פקד בחירה מסומן
 
כללי
 
1. בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות את ההוראות והתנאים הכלולים בתקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדית וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
 
2. רישומך לאתר ו/או גלישתך בו מהווה הסכמה לכך שאין לפתוח כרטיס משתמש עבור אדם אחר ו/או גוף פרסומי/שיווקי.
 
3. גולש אינטרנט אשר פתח חשבון באתר לאחר שהתחייב לקבל על עצמו את הוראות תקנון זה יקרא בתקנון זה "משתמש".
 
תנאי שימוש באתר
 
4. קטין ומי שגילו למטה מ-18 שנה ביום הרישום לאתר אינו רשאי להרשם לאתר. רישום וכניסה לאתר מהווים הצהרה מצדך כי הנך לפחות בן 18 שנה.
 
5. בשום פנים ובשום תנאי אין להעביר את שם המשתמש ו/או הסיסמה מאת מי שנרשם לאתר לכל אדם אחר ו/או גוף משפטי אחר.
 
6. כל משתמש נושא באחריות האישית והבלעדית על כל קשר אשר יווצר בינו לבין משתמשים/ גולשים אחרים הרשומים (או שאינם רשומים) באתר. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה אשר תגרם למשתמש/גולש באתר בעקבות קשרים שנוצרו עם גולשים/משתמשים אחרים באתר.
 
7. ויודגש, השימוש באתר הוא באחריות המשתמש/גולש באתר בלבד.
 
8. אין להעלות לאתר, להפיץ באמצעות האתר, לפרסם באתר ו/או להעביר למשתמש/גולש אחר באתר מידע ו/או כל חומר אחר שעלול להפר את זכויות הקניין של צד ג' ובכלל זה זכויות יוצרים, סמני מסחר ופטנטים.
 
9. אין להעלות לאתר, להעביר באמצעות האתר, למסור באמצעות האתר כל תוכנת מחשב או יישומים הכוללים וירוסים ו/או רוגלות ו/או תוכנות עויינות כגון סוס טרויאני ו/או "תולעים" ו/או כל יישום מזיק ו/או פוגע בזכויות הקניין ו/או בזכויות הפרטיות של צד ג'.
 
10. המשתמש/גולש באתר מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה מלאכותית (הרצת סקריפטים בשפת תוכנה ) שהיא כדי לקדם את פרופילו באתר ו/או על מנת לבצע שליחה מרובה והצפת הודעות דואר ו/או על מנת לבצע הצפה של שליחת הודעות LoveCard ו/או על מנת לבצע הצפה של שליחת בקשות צ'אט ו/או על מנת לבצע כל פעולה שהיא אשר עוקפת את מערך הפעולות המוצעות למשתמש/גולש באתר.
 
11. המשתמש/גולש באתר מתחייב שלא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר ולמשתמשים/גולשים באתר.
 
12. המשתמש/גולש באתר מתחייב שלא להציק או להטריד משתמשים/גולשים אחרים וכן להמנע מהצעות מגונות למשתמשים/גולשים אחרים באתר.
 
13. המשתמש/גולש באתר מתחייב שלא לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין.
 
14. המשתמש/גולש באתר מתחייב שלא לבצע שליחה מרובה והצפת הודעות דואר ו/או הודעות LoveCard ו/או שליחת בקשות צ'אט.
 
15. המשתמש/גולש באתר מתחייב שלא לעשות שימוש בניגוד לדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בכוונה להזיק ו/או לפגוע באחר בכל מידע שהוא אשר יגיע לידיו באמצעות האתר, בין אם באמצעות האתר ובין שלא.
 
16. המשתמש/גולש באתר מתחייב שלא לפרסם פרטים אישיים של משתמשים ו/או גולשים אחרים באתר שהגיעו אליו באמצעות שימוש ו/או גלישה באתר.
 
תכני גולשים
 
17. אין להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות בעלי אופי ו/או תוכן פורנוגרפי ו/או אופי מיני בוטה ו/או מאיים ו/או בוטה ו/או גזעני ו/או מעליב שעלול לפגוע ברגשות המשתמשים ו/או הגולשים האחרים באתר ו/או ברגשות הציבור הכללי. למנהלי האתר שמורה הזכות והרשות המלאה למחוק כל תמונה ו/או תוכן כזה מהאתר ללא שמירת כל גיבוי והגולש/משתמש לא יוכל לטעון כי הדבר גרם לו לנזק מכל סוג ו/או צורה שהיא.
 
18. מוסכם בזאת והמשתמש באתר ו/או גולש בו מצהיר כי תוכן שיועלה על ידו לאתר ובכלל זה תמונות, תכנים ו/או כל חומר אחר הינו בבעלות ובאחריות הבלעדית של הגולש שהעלה אותם לאתר.
 
19. המשתמש באתר ו/או הגולש באתר מתחייב כי כל הודעה, מסר (כולל הודעות דואר אלקטרוני ותוכן בתוכנות מסרים ישירים) וכל חומר אחר שיועלה על ידו לאתר לא יפגעו בכל זכות של גולש/משתמש/אדם/ישות משפטית אחרת וכי כל תוכן כזה לא יהיה בעל אופי פורנוגרפי ו/או תוכן מיני בוטה ו/או תוכן גזעני ו/או כל תוכן פוגעני ו/או משפיל ו/או מבזה אחר.
 
20. המשתמש/גולש באתר מתחייב כי המידע והתמונות המופיעים בפרופיל המשתמש/גולש פורסמו על ידו וכי הוא האחראי הבלעדי על הפרופיל שלו המופיע באתר לרבות כל הפרטים והתמונות והמידע המופיעים בו.
 
21. המשתמש / גולש באתר מתחייב לפרסם בפרופיל המשתמש אך ורק פרטים נכונים ותמונות שלו בלבד וישא בכל אחריות נזיקית בגין נזק שיגרם למשתמש אחר באתר עקב פרסום פרטים לא נכונים בפרופיל המשתמש.
 
22. המשתמש ו/או גולש באתר מעביר לבעלי האתר את כל זכויות היוצרים בפרופיל שיצר באתר כולל תמונות ו/או תכנים המופיעים בפרופיל המשתמש באתר ובכך מרשה ומאפשר לאתר ואו למפעיליו להשתמש בתוכן זה לכל מטרה.
 
23. האתר עושה כל שביכולתו על מנת להגן על צנעת הפרט של המשתמשים/גולשים באתר ולשמור על התכנים והמידע. עם זאת כל פעולה אשר המשתמש/הגולש באתר מבצע נשמרת ומתועדת במאגרי המידע של האתר. למפעילי האתר זכות מלאה לבדוק תכנים והודעות המועברות בין המשתמשים/גולשים באופן מדגמי, אוטומטי או ידני. מוסכם עליך כמשתמש/גולש באתר שאין בכך משום חדירה לפרטיותך, או לצנעת הפרט שלך כמשתמש/גולש באתר ושהדבר נעשה אך ורק במטרה להגן על כלל המשתמשים/גולשים באתר ועל האתר עצמו.
 
24. המשתמש/גולש באתר שהעלה תכנים ו/או תמונות מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים שהעלה לאתר, בעצם העלאת המידע והתכנים לאתר מצהיר המשתמש/גולש כי הוא מוסר לבעלי האתר את הזכויות לעשות שימוש פרסומי באינטרנט ו/או בדפוס ו/או בכל מדיה אחרת במידע ובתכנים שהעלה לאתר. הרשאה זו והעברת זכויות זו כוללת אף פרסומם של התכנים ו/או הסרתם מהאתר ו/או פרסומם בכל מדיה אחרת הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לאתר.
 
25. תוכן, עצה ו/או הצהרה שלא הועלה לאתר על ידי בעלי האתר הוא של מחברו (ו/או של מי שהעלה אותו לאתר) ומחבר המידע (ו/או מי שהעלה אותו לאתר) ישא באחריות המלאה והבלעדית לתוכנו של מידע זה.
 
26. בעלי האתר לא יהיו אחראים בשום צורה ודרך שהיא לתוכן, פרסום, הצעה או הצהרה שיעשו על ידי גורם כלשהו. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ו/או הפסד שיגרמו לאדם ו/או גוף משפטי אחר שהסתמך על מידע ו/או על התוכן שפרסם אחר (משתמש או גולש או כל מי שאינו בעל האתר) וזאת בכל מקרה שהוא.
 
27. בפרופיל האישי אין לפרסם בשום פנים ואופן מספרי טלפון, כתובת מגורים, URL, שמות משפחה וכתובת דואר אלקטרוני. החריג היחיד לסייג זה הוא אם וככל שתתבקש מפורשות על ידי בעלי האתר לעשות זאת במפורש.
 
28. אין להעלות תמונות ו/או תכנים אחרים לפרופיל משתמש שאינו של המשתמש/גולש.
 
29. חל איסור מוחלט לפרסם באתר תכנים שנאסרו על פי הוראת כל דין.
 
30. היה ומשתמש/גולש באתר יעלה תכנים ו/או תמונות ו/או תוכנות לא חוקיים ו/או בניגוד לכל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה תהיה לבעלי האתר הזכות המלאה להורידם ללא כל הודעה מוקדמת. בנוסף לאמור תעמוד לבעלי האתר הזכות לתבוע מהמפרסם/משתמש/גולש כל נזק שיגרם לבעלי האתר ו/או לצדדי ג' בעקבות הפרסום של תכנים אסורים אלה.
 
פרסומות
 
31. הגולש/המשתמש באתר מסכים ומאשר בזאת כי האתר ואו בעליו יוכלו לעשות שימוש במידע שאנו מנהלים אודותיך לטובת העברת מידע שיווקי כמו פרסומות מוכוונות בדפי האינטרנט של האתר, הודעות אדמיניסטרטיביות בדפי האינטרנט של האתר, היצע מוצרים בדפי האינטרנט של האתר, והודעות דואר אלקטרוני הנוגעות לשימוש שלך באתר.
 
32. הגולש/המשתמש באתר מסכים ומאשר בזאת לקבל מהאתר הודעות דואר אלקטרוני, בעלות תוכן פרסומי ואו שיווקי לגבי האתר ואו צד שלישי כל שהוא.
 
33. הגולש/המשתמש באתר מסכים ומאפשר בזאת לחברת פרסום צד שלישי לאסוף כל מידע שהוא לגביו לצרכי פרסום שיווקי .
 
זכויות קניין
 
34. הגולש/משתמש מתחייב שבשום תנאי ובשום אופן לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכני האתר לצרכי פרסום ו/או קידום מכירות ו/או שירותים בין אם למטרות רווח ובין שלא למטרות רווח.
 
35. הגולש/משתמש מתחייב שבשום תנאי ובשום אופן לא יעשה שימוש בתוכנות לצורך איתור וכריית מידע מהאתר ו/או מבסיס הנתונים של האתר.
 
העדר אחריות
 
36. האתר ובעליו לא יהיו אחראים בשום צורה ובשום אופן להודעות ו/או לתכנים הנמסרים ו/או מועלים לאתר על ידי הגולשים/המשתמשים באתר.
 
37. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא בשום מקרה ובשום מצב לנזק ו/או פגיעה שיגרמו לגולש ו/או למשתמש ו/או לצד ג' בעקבות תוכן פרסומי ואו שיווקי אשר יוצג בדפי האינטרנט של האתר ואו ישלח לתיבת הדואר האלקטרוני של הגולש/משתמש באתר. יחד עם זאת האתר ובעליו יעשו כל שביכולתם על מנת לשמור על חווית גלישה נעימה ובטוחה.
 
38. הגולש/משתמש באתר ישא באחריות הבלעדית והמלאה לתוכן המודעות ו/או התמונות שימסרו על ידיו לפרסום באתר ולכל התוצאות שינבעו עקב פרסומם.
 
39. מוסכם ומוצהר בזאת כי בעלי האתר אינם נושאים באחריות לכל נזק, אובדן, עוגמת נפש או אי נוחות שיגרמו לגולשים או לכל צד שלישי בעקבות כל תוכן (מילולי, תמונות וכו') שימסר ו/או יועבר על ידי הגולשים/משתמשים באתר.
 
40. בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות מכל מין וסוג שהוא בשום מקרה ובשום מצב לנזק ו/או פגיעה שיגרמו לגולש ו/או למשתמש ו/או לצד ג' בעקבות השימוש באתר ו/או קשר ו/או מפגש עם גולשים/משתמשים אחרים באתר.
 
שיפוי
 
41. הגולש/משתמש באתר מתחייב כי ישפה את בעלי האתר במקרה בו יגרם נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תביעה (לרבות שכר טרחת עו"ד ועליו מע"מ כדין ) שייגרמו לבעלי האתר עקב שימוש בניגוד לתקנון זה ו/או בניגוד לכל דין.
 
הפסקת שירותים
 
42. בעלי האתר רשאים להפסיק את פעולת האתר בכל עת אף ללא כל הודעה למשתמשים /לקוחות וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 
43. אין ולא תהיה למשתמשי האתר/גולשים כל טענה כלפי בעלי האתר לגבי הפסקת פעולת האתר ו/או הפסקה זמנית של פעולת האתר ו/או אובדן נתונים ו/או מידע ו/או תמונות שהועלו לאתר ואין בעלי האתר מתחייבים לבצע גיבוי כלשהו לנתונים אלה.
 
הצהרות המשתמש/גולש באתר
 
44. המשתמש באתר/גולש מצהיר כי ידוע לו כי יכול ומשתמש אחר באתר/גולש באתר יציג את עצמו בנתונים לא נכונים ו/או מטעים ו/או שיקריים וכי הוא לוקח על עצמו את האחריות המלאה לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לו כתוצאה מכך.
 
45. המשתמש/גולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי יכול ויופיעו באתר קישורים לאתרים אחרים ובהם עלולים להיות תכנים העלולים לפגוע בו וכי המשתמש/גולש באתר מסיר מבעלי האתר כל אחריות לגבי פגיעה כזו.
 
46. המשתמש/גולש באתר מצהיר בזאת שאם וככל שיצליחו גורמים עויינים לחדור לאתר ו/או לבסיס הנתונים שלו ו/או לחשבון המשתמש/גולש ולעשות בו/בהם פעולות בלתי מורשות כולל במידע שמסר המשתמש/גולש אין ולא תחול על בעלי האתר כל אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למשתמש/גולש כולל פגיעה בפרטיות ובצנעת הפרט.
 
47. המשתמש/גולש באתר מצהיר כי ידוע לו כי בעלי האתר אינם מתחייבים בשום צורה ואופן לשמור על הנתונים שהעלה לאתר ו/או על פרופיל המשתמש ו/או על הודעות שהעביר המשתמש ו/או שהעבירו משתמשים אחרים אליו ויכול ומידע זה יאבד ו/או יושמד ו/או יתכלה והדבר לא יקנה למשתמש/גולש כל עילה לתביעה נזיקית ו/או טענה אחרת כלפי בעלי האתר זאת בין אם המידע אבד במתכוון ובין אם אבד שלא במתכוון.
 
48. המשתמש/גולש באתר מצהיר כי ידוע לו שכל פעילותו באתר וכל השלכות ותוצאות פעולותיו אשר יהיו כתוצאה מהשימוש באתר הינם באחריותו שלו בלבד.
 
הקפאת פרופיל
 
49. על מנת לבצע הקפאת פרופיל עליך לפנות אלינו באמצעות "פנה למערכת" בבקשה להקפאת פרופיל, יש לבצע פעולה זו במצב OnLine(ביצוע כניסה לאתר באמצעות שם המשתמש וסיסמה). אין מחיקה ממשית של הנתונים באתר. ניתן לפנות אלינו בכל שלב על מנת להחזיר את הפרופיל למצב פעיל.
 
שיתוף פעולה עם שלטונות החוק
 
50. בעלי האתר מצהירים בזאת כי אם וככל שיוצא צו על ידי בית משפט מוסמך בישראל המורה לבעלי האתר לחשוף את זהות המשתמש ו/או הגולש ו/או כל פעולה אחרת ישמעו הם לצו ללא כל סייג.
 
תמיכה
 
51.האתר אינו מספק שרותי תמיכה טכנית, יחד עם זאת האתר ישתדל לענות לשאלות אשר ישלחו ע"י שימוש בשרות "פניה לאתר" של האתר אך אינו נותן התחייבות כלשהי למתן תמיכה טכנית. האתר אינו מספק שירותי תמיכה טכנית אך יעשה את מירב המאמצים להשיב לפניות שיתקבלו על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני לפונים באמצעות מערכת "פניה לאתר" בלבד העומדת לרשות הגולשים.
 
תשלומים ודמי חבר
 
52. ההרשמה לאתר אינה כרוכה בתשלום.
 
53.האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום בעבור חלק ו/או כל השירותים שהוא מספק ו/או יספק.
 
הדין החל וסמכות שיפוט
 
54. המשתמש / גולש מצהיר כי מוסכם עליו כי הדין החל על תקנון זה הוא הדין החל בישראל במועד המחלוקת בין הצדדים להסכם.
 
55. המשתמש/גולש באתר מסכים כי סמכות השיפוט הבלעדית על הסכם זה הינה של בית המשפט במחוז תל אביב בלבד.
 
המשתמש/גולש מסכים ומאשר כי קרא את כל האמור בתקנון זה , כי הוא מסכים לכל סעיפיו ותניותיו ללא כל הסתייגות וכי עצם כניסתו לאתר מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון ולמשתמש/גולש באתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר, בעליו ומפעיליו בנוגע לשימוש באתר ו/או לנזק שנגרם עקב השימוש באתר.
 


הרשמה   |   שאלות תשובות   |   פניה למערכת   |   תקנון

הכרויות   |   אהבה   |   רומנטיקה   |   זוגיות